Dary Ducha Świętego

 Każdy człowiek posiada swój własny talent dany od Boga, którego reprezentuje odpowiedni Anioł Talentu. Natomiast Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć z godnością i radością życia.

Św. Paweł wymienia następujące dary:

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,
drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha,
innemu dar czynienia cudów,
innemu proroctwo,
innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków
wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch,
udzielając każdemu tak, jak chce.”

(1 Kor 12, 8-11).

 

Mówiąc o roli tych darów w kształtowaniu osobowości człowieka wyróżnia się dwa rodzaje obdarowania: DARY i CHARYZMATY

 1. Dary Ducha Świętego (znane z pism świętych)
  1. Dar Mądrości
  2. Dar Rozumu
  3. Dar Rady
  4. Dar Męstwa
  5. Dar Umiejętności
  6. Dar Pobożności
  7. Dar Bojaźni Bożej
 2. Charyzmaty - nadzwyczajne dary Ducha Świętego
  1. Charyzmat Wiary
  2. Charyzmat Uzdrawiania
  3. Charyzmat Modlitwy w językach
  4. Charyzmat Tłumaczenia języków
  5. Charyzmat Proroctwa
  6. Charyzmat Nauczania
  7. Charyzmat Czynienia Cudów
  8. Charyzmat Poznawania według tego samego Ducha
  9. Charyzmat Rozpoznawania Duchów

 

Jak można otrzymać Dary Ducha Świętego ?

Trzeba człowiekowi o te dary w pokorze prosić
Wielkie ich pragnienie, cenienie, miłowanie i szukanie.
Troska o to aby nie być człowiekiem zmysłowym, odrzucającym światło Łaski, w chwili gdy te dary pojawiają się u nas - wtedy mogą być bezpowrotnie utracone.

" Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha, głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć". (1 Kor 2,14):

We współczesnym świecie często życie człowieka sprowadza się jedynie do doznań rzeczy zmysłowych i emocjonalnych (żeby miał co zjeść, wypić piwo, pooglądać telewizję, czytać gazety i używać życia). Gdy takiemu człowiekowi kierującemu się swoimi zmysłami pewnego dnia Światło pokazuje wymiar Ducha, to może on wybrać dwie drogi:

 • Dziękować i wielbić Boga za Światło jakie nam udzielił za Światło podnoszące naszą świadomość ponad iluzję stwarzaną przez zmysły.
 • Wzruszyć obojętnie ramionami i powiedzieć: co to mnie obchodzi, ja w to nie wierzę i pozostać nadal w wyimaginowanym świecie iluzji stworzonej przez zmysły i emocje.

Modlitwa św. Augustyna
Bądź mym oddechem Duchu Święty,
ażebym rozważał to, co święte;
bądź moją siłą Duchu Święty,
ażebym czynił to, co święte;
bądź mym pragnieniem Duchu Święty,
ażebym ukochał to, co święte;
bądź moją mocą Duchu Święty,
ażebym strzegł tego, co święte;
strzeż mnie od złego Duchu Święty,
ażebym nie stracił tego, co święte.
Amen.

Wypowiedź kardynała Meisnera:

"Odsłonię wam tajemnicę świętości i szczęścia. Jeśli potraficie co dzień przez pięć minut uciszyć wyobraźnię, zamknąć oczy na rzeczy widzialne, a uszy na szmery tej ziemi, wejść w siebie i tam w sanktuarium swej duszy ochrzczonej, która jest przybytkiem Ducha Świętego, mówić do Niego:
" O Duchu Święty, Duszo, mojej duszy, oświeć mnie, prowadź, wzmocnij, pociesz, powiedz mi, co mam robić, daj mi poznać wolę Twoją"

 

Modlitwa o dary ducha świętego

Duchu Przenajświętszy,
racz mi udzielić daru mądrości,
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła
i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;

daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione
na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;

daj mi dar umiejętności,
abym wszystko odnosił do Boga,
a gardził marnościami tego świata;

daj mi dar rady,
abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego
i spełniał wolę Bożą;

daj mi dar męstwa,
abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela
i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;

daj mi dar pobożności,
abym się rozmiłował w rozmyślaniu,
w modlitwie i w tym wszystkim,
co się odnosi do służby Bożej;

daj mi dar bojaźni Bożej,
abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów,
o Duchu Święty dodaj mi dar pokory,
abym za grzechy swoje żałował.

Napełnij Duchu Święty serce moje
Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po bożemu i umarł śmiercią świątobliwą.

 

  1. Charyzmat wiary

   Dar bezgranicznego zaufania Bogu, który umożliwia:

   • „przenoszenie gór” (1Kor 13:2),
   • podejmowanie i osiąganie rzeczy szczególnych (Dz 14:8-9; Rz 15:20; 2Kor 10:13),
   • trwania w powołaniu w sposób szczególny - mogący nawet robić z zewnątrz wrażenie ryzykownego, nieobliczalnego, szalonego.

   Taka wiara może wyrastać wyłącznie z głębokiego związku z Bogiem.
   Dar ten daje o sobie znać poprzez wewnętrzny przymus, zdecydowanie i gotowość pójścia za wewnętrznym głosem wezwania Boga choćby samotnie i bez względu na konsekwencje w świecie materii.

  2. Charyzmat uzdrawiania

   To dany człowiekowi Dar modlitwy do Boga, do udzielenia choremu Łaski, wprowadzenia go w stan zdrowia, gdzie choroba jest konsekwencją skażonej grzechem jego natury ludzkiej.

   Dar ten daje o sobie znać:
   1) poprzez pojawienie się u osoby mającej dokonać uzdrowienia świadomości, że Bóg chce odpuścić grzechy choremu i dokonać uzdrowienia określonej osoby lub grupy ludzi (Mt 10:7-10; Mk 2:8, 13:15; Łk 5:17, 9:1-2, 10:9.17);
   2) poprzez rozpoznanie u osoby mającej dostąpić uzdrowienia wiary w Boga lub Anioły wystarczającej dla otrzymania tego uzdrowienia (Dz 3:4, 13:9-10, 14:9).

   Gdy zaistnieje taka sytuacja, można modlić się uzdrowienie chorego poprzez:

   • odmówienie modlitwy o uzdrowienie słowem chorego,
   • intencję poprzedzoną współczuciem dla chorego,
   • nakładanie rąk; (zob. Łk 9:54) poprzedzone współczuciem dla chorego,
   • położenie rąk na głowie chorego,
   • położenie obydwu rąk na ramionach chorego, lub jednej ręki na ramieniu chorego;
   • objęcie dłoni chorego swoimi dłońmi.

  3. Charyzmat mówienia (modlitwy) językami

   Dar wypowiadania z inspiracji Ducha Świętego, poza udziałem świadomie podjętego wysiłku myślowego, słów, składających się na język nie wyuczony przez mówiącego, głoszący słowo Boże w sposób zrozumiały dla innych lub możliwy do przetłumaczenia (Dz 2:4-11; 1Kor 14:2).

   Dar języków jest jednym z najpowszechniejszych darów charyzmatycznych. Polega ona na uwielbieniu Boga gaworząc tak jak małe dziecko. "Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne" (1 Kor. 14, 2).

   Większość osób, Które otrzymały ten dar nie tylko mówi, ale także śpiewa w danym języku. Powstaje wtedy niezwykła symfonia, jakiej nie wyśpiewa żaden zwyczajny chór. Aby zacząć modlić się w językach należy uczynić świadomy wysiłek, aby wypowiedzieć dźwięk, który tkwi w umyśle, lub dać upust uczuciom, które wzbierają.

  4. Charyzmat wykładania (tłumaczenia) języków

   Dar ten przejawia się poprzez rozumienie sformułowanej w niezrozumiały sposób wypowiedzi i pragnienie przedstawienia jej słuchającym w zrozumiały sposób.

   Dar tłumaczenia języków polega na przekazaniu wiadomości, jaką Duch Święty pragnie zakomunikować nam w językach. Dar tłumaczenia nie jest literackim przekładem wiadomości. Jest to zupełnie odrębny dar, który nadaje sens całości, a nie tłumaczy poszczególnych słów.

  5. Charyzmat prorokowania

   Dar jasnego widzenia rzeczywistości w zakresie wykraczającym poza ramy naturalnego poznania.

   Innymi słowy proroctwo to objawienie tego, co przed innymi zakryte:
   1) w odniesieniu do przyszłości (1 Tm 4;1);
   2) określonego stanu rzeczy (2Sm 12:7; J 4:18-19);
   3) prawdy Bożej i jej znaczenia (Dn 2:28-30);
   4) w odniesieniu do Bożej woli.

   Dar ten daje o sobie znać poprzez objawienie Boże jako wydarzenie wyraźne, mocne, budzące głębokie przeświadczenie o jego autentyczności (Iz 6:5; Jr 20:9; Dn 10:15-19; Dz 9:10, 27:23; Obj 1:17).

   Dar prorokowania

   Przekaz słów od Boga lub od aniołów może być w mowie wiązanej lub może to być fragment z Pisma Świętego, albo obraz. Proroctwo nie polega na przepowiadaniu przyszłości, (chociaż niektóre proroctwa mogą mieć taki charakter), lecz jest to specjalna wiadomość. Może to być przekaz radości, światła, napomnienia, odwagi, pocieszenia i nadziei. ?Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.? (J 16, 12-13).Może to być głos samego Jezusa, który chce mówić do nas poprzez Ducha Świętego, chce nas zapewnić, że jest wciąż żywy i obecny wśród nas, że troszczy się o nas i zna nasze osobiste problemy.

   Prorokować: to mówić w imieniu Boga.
   Św. Paweł mówi: „Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu pociesze.”(1 Kor. 14, 3).
   Św. Paweł napomina nas: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne -zachowujcie.” (1 Tes. 5, 19-21).

  6. Charyzmat nauczania

   Dar trafnego nazywania, logicznego porządko­wania, zrozumiałego przekazywania innym prawd i zasad duchowych (Jr 31:34; 1J 2:27), w oparciu o dane nauczycielowi przez Ducha Świętego objawienie lub oświecenie (1Kor 2:10-13).

   Dar ten daje o sobie znać poprzez:
   1) wewnętrzny autorytet zwiastowania umożliwiający słuchającym skuteczną przemianę życia (Mt 7:29; Dz 20:20-21).
   2) umiłowanie Pism Świętych,
   3) troskę o zgodność wypowiedzi z Biblią,
   4) Świadomość bycia oświecanym przez Boga w sensie klarownego widzenia prawd biblijnych i obserwowania ich przeradzania się w "ciało" we własnym życiu (1Kor 2:10).
   5) Umiejętność dawania przykładu własnym życiem i nauczanie w oparciu o przykłady z własnego życia (J 13:13-14).

  7. Charyzmat czynienia cudów

   Dar uczestniczenia i pośredniczenia w dziełach mocy Ducha Świętego. Dar ten daje o sobie znać poprzez pojawienie się u osoby mającej dokonać cudu świadomości, że Bóg chce jego dokonania. Otrzymawszy tę pewność w modlitwie lub na skutek szczególnego napełnienia Duchem Świętym należy proklamować wolę Bożą (Dz 9,40; 13,9-10).

   (Cuda czyni się słowem; zob. Łk 9,54).

  8. Charyzmat Poznawania wg tego samego Ducha

   To dana człowiekowi zdolność rozpoznawania słów Pisma Świętego Poznanie nauk zawartych w fragmentach z Pisma Świętego odbywa się poprzez przekaz słów od Boga lub od aniołów albo przez obraz. To dana człowiekowi zdolność poznania nauk Chrystusa lub świętych. Poznanie nauk odbywa się poprzez przekaz słów od Boga lub od aniołów może być w mowie wiązanej lub poprzez obraz.

  9. Charyzmat Rozeznawania (rozpoznawania) duchów

   To dana człowiekowi zdolność rozpoznawania gdzie znajdują się dusze naszych ukochanych bliskich, jakie męki cierpią, jakie modlitwy lub pokuty trzeba za ich wybawienie odprawiać. Dar ten może przejawić się poprzez Anioła, który pozwala ujrzeć czyściec, pokazuje różne miejsca, męki, jakie cierpią dusze, oraz przyczyny tychże mąk, przyczyny grzechów.

   Dar ten może przejawić się poprzez Archanioła, który pozwala ujrzeć drogę do Nieba, drogę do Bram Królestwa Niebieskiego.

   Dar ten może przejawić się poprzez Jezusa Chrystusa, który może przekazać danemu człowiekowi klucze do Bram Królestwa Niebieskiego by mógł w jego imieniu odprowadzać dusze ludzi przez Bramy Królestwa Niebieskiego do Światłości Wiekuistej.

   Do ludzi, którzy mają ten dar dusze cierpiące przychodzą same prosząc o modlitwy. Jeśli są to dusze naszych bliskich, związanych z nami węzłem krwi, przyjaźni lub wiary, należy je uratować modlitwą - ponieważ one nie mogą modlić się za siebie.